Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtektenes § 6 innkaller vi med dette til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen avholdes:
Tid: fredag 15.mars 2019
Sted: Københavns Universitet Jur.fakultet. (antatt)

Alle som har vært medlem i minst 6 måneder og har betalt sin kontingent har møte- og stemmerett, dog unntatt interimsmedlemmer. Dem der måtte ha mindre enn 6 måneders medlemskap har anledning til å møte som observatør, uten stemmerett.

Ikke tilstedeværende medlemmer kan gi skriftlig fullmakt til tilstedeværende medlem. Ingen kan ha mer enn to fullmakter.

Dem der måtte ha emner som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må melde dette til bestyrelsen innen 15.februar 2019. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Foreløpig saksliste, jfr. vedtektenes § 6, er som følger:

  1. Valg av dirigent, sekretær, 2 protokollundertegnere
  2. godkjennelse av generalforsamlingens lovlighet
  3. godkjennelse av dagsorden
  4. bestyrelsens beretning
  5. bestyrelsens tanker om foreningens fremtidige arbeide
  6. årsregnskap og revisjon
  7. kontingent for 2020
  8. budsjett
  9. eventuelle innkomne forslag. Foreningens bestyrelse vil ved denne anledning ta opp problemstillinger rundt utvelgelse av mediator, i forbindelse med kontraktsklausul. Det vil skje enten som en dialog med forsamlingen, eller som konkrete forslag.
  10. valg

Endelig dagsorden sendes ut før generalforsamlingen avholdes.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dette er en formell innkalling etter vedtektene. Vi kommer nærmere tilbake til nøyaktig tid og sted, og endelig dagsorden.

Nordiske Mediatorer MMCR
For bestyrelsen:
Bergen 17. januar 2019
Trond Lexau, Formann