Konflikt som en utviklingsmulighet i arbeidslivet.

af Olav S. Illøkken

Problemformulering: Hvordan forebygge konflikter ved læring i konfliktforståelse. Hvordan oppnå egenutvikling ved læring i konfliktforståelse.

Design: Jeg vil undersøke om jeg kan synliggjøre ny viten som uttrykker noe annet enn hva oppfatningen er i dag, samt reprodusere noen bestemte forståelser, dvs konstruere prosesser som sier noe om praksis. Hvordan forstå læring innen konfliktteorien og hvordan løse dette opp i et organisasjon og samfunnsperspektiv, herunder hvordan forstå dette utviklingsarbeide og dets motsetninger.

Hovedfokus / ide: Poenget med konfliktundervisning eller læring av konfliktforståelse er ikke å gjøre mennesker bedre eller flinkere, eller påstå, at alle konflikter eller interaksjon skal eller kan løses rasjonelt. Poenget er å vise eller avvise, at det er metodikk, måter, språk og handlinger, som åpner eller lukker av for andre mennesker og at vi har et valg.

Praktikerforskersprosjekt – forskerprofil. På bakgrunn av min egen realkompetanse, samt min masteravhandling in Mediation and Conflict Resolution, foruten lang praksis fra konflikthåndtering i hverdagslivet vil jeg definere mitt prosjekt som et praktikerprosjekt, dvs den reflekterende praksis og ikke et aksjonsforskningsprosjekt. Aksjonsforskning betyr for meg en form for selvreflekterende undersøkelse hvor deltakerne i en sosial situasjon forsøker å beskrive deres praksis og forståelsen av denne praksis, dvs gå inn å se på de forskjellige prosesser i relasjon til det liv en fører.

Praktikerforskeren har i motsetning til aksjonsforskeren således som hovedmål å nå en klarere forståelse for forholdet mellom praksis, praktisk viten og teori. Dette betyr at praktikerforskere utforsker deres egen praksis, det vil si de vet hva som fungerer for dem.

Min tolkning er også slik å forstå at den grunnleggende tanke om at teori skal kunne omsettes i praksis er feil og unyansert. For å forklare dette bildet er jeg av den oppfatning at praktikerforskere i økende grad i fremtiden kommer til å arbeide samtidig med at de forsker. Dett fordi praksis bør oppleves som et laboratorium basert på kreative ideer fremfor forutsigelighet. Dette for å understøtte behovet om å gjennomføre vitenskapelig forskning samt etablere ledelsesteorier og/eller metodik slik at virksomheten fatter sine beslutninger på et riktig vitenskapelig grunnlag.