Bøger

 • Alf Ross, Ret som teknik, kunst og videnskab, i Isi Foighel, Hans Gammeltoft-Hansen og Henrik Zahle, red., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1999.
 • Andersen, I. & Enderud H. (1990). Udformning og brug af spørgeskemaer og interviewguides. In: Andersen, I. (ed.), Valg af organisationssociologiske metoder – et kombinationsperspektiv. København: Samfundslitteratur.
 • Andersen, I. & Enderud, H. (1990). Det teoretiske forarbejde – eller det videre arbejde med problemstillingen. In: Andersen, I. (ed.), Valg af organisationssociologiske metoder – et kombinationsperspektiv. København: Samfundslitteratur.
 • Christer Jönsson, Diplomacy, Bargaining and Negotiation, i Walter Carlsnaes, Thomas Risse and Beth A. Simmons, eds., Handbook of International Relations, Sage, London 2002, side 212-234
 • Herbert C. Kelman, The role of the Scholar-Practioner in International Conflict Resolution, International Studies Perspective, Vol 1, 2000, siderne 273-288.
 • Collin, F. & Køppe, S. (1995). Afsluttende betragtninger. I: Collin, F. 6 Køppe, S. (Red.). Humanistisk Videnskabsteori, s.232-247. Kbh.: Danmarks Radio Forlaget.
 • Collin, F. & Køppe, S. (1995). Indledning. I: Collin, F. 6 Køppe, S. (Red.). Humanistisk Videnskabsteori, Kbh.: Danmarks Radio Forlaget.
 • Dean G. Pruitt og Sung Hee Kim: Social Conflict – Escalation, Stalemate, and Settlement, McGraw-Hill, third edition, New York 2003, ISBN: 0072855355.
 • Deborah M. Kolb og Gloria G. Coolidge, Her Place at the Table: A Consideration of Gender Issues in Negotiation, i J. William Breslin og Jeffrey Z. Rubin, eds., Negotiation Theory and Practice, Program on Negotiations Books, Cambridge, Massachucetts 1991.
 • David A. Lax og James Sebenius, The manager as Negotiator, Free Press, New York 1996.
 • Deborah m. Kolb og Judith Williams, The Shadow Negotiation, Simon and Schuster, New York.
 • Dorthe Jørgensen, Guddommelighedserfaring i en moderne verden, Interesse for Gud, i Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen, red., Ni tidssvarende essay, Anis 2002.
 • Emile Durkheim: Förhållandet mellan olikan typer av lager och olikar typer af social solidaritet, i V. Aubert, red.: Lag, samhälle, individ, 1972.
 • Erling O. Jorgensen et al., Microfocus in Mediation, i Joseph P.  Folger and Robert A. Baruch Bush, eds., Designing Mediation, The Institute for the Study of Conflict Transformation, New York 2001, siderne side 133 – 153.
 • Eva Österberg og Sølvi Sogner (eds.), People Meet the Law: Control and conflict-handling in the courts. The Nordic countries in the post-reformation and pre-industrial period”, Universitetsforlaget, Oslo 2000.
 • Fiona C. Ross: ‘Using rights to measure wrongs: A case study of method and moral in the work of of the South African Truth and Reconciliation Commission’, i Richard A. Wilson and Jon P. Mitchell, red. Human Rights in Global Perspective. Anthropological studies of rights, claims and entitlements, London 2003: Routledge.
 • Frank E.A. Sander, Varieties of Dispute Processing, 70 F.K.D. 1979.
 • Frederik Harhoff, International retsforfølgning af internationale forbrydelser, ikke publiseret artikel, 2003. Artiklen er en sammenskrivning af  kapitel 7 og 14 i Folkeret, Ole Espersen, Frederik Harhoff og Ole Spiermann, Christian Ejlers’ Forlag, København 2002.
 • Hanne Hostrup, Gestaltterapi, Reitzels Forlag, København 1999, siderne 118-175
 • Hanne Petersen: ‘Møder mellem “moderne” og “traditionelle” retskulturer – Metodiske, retsteoretiske og retsfilosofiske problemstillinger’ i Agnete Weis Bentzon, Byriel Bjørst og Henning Koch, red. Retskulturer. København 2002: Jurist og Økonomforbundets Forlag.
 • Hans Boserup og Susse Humle. Mediationsprocessen. Nyt juridisk forlag 2001. ISBN 87-89319-67-2
 • Hans Boserup, (Notat) Advanced techniques and dilemmas in mediation, The issue of autonomy and social control in particular, ikke publiseret artikel, 2003. Downloades fra www.mediator.dk
 • Haynes, Haynes & Fong, Mediation, Positive Conflict Management, State University of New York Press, 2004.
 • Henrik Zahle, Omsorg for retfærdighed: Essays om retlig praksis, Gyldendal, København 2003, siderne 136 – 143 (Omsorg) og siderne 160 – 166 (Retfærdighed).
 • Herbert C. Kelman, Social-Psychological Dimensions of International Conflict, i  I. William Zartman og J. Lewis Rasmussen, eds., Peacemaking in International Conflict, United States Institute of Peace Press, Washington, D.C.1997.
 • Howard F. Stein, Nothing Personal, Just Business: A Guided Journey Into Organizational Darkness, Quorum Books, Westport, Connecticut/London 2001, siderne 21-50.
 • Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, Intercourse PA 2002.
 • Ira B. Lobel: A Comparison of Mediation
 • J. Bercovitch, Mediation in International Conflict – an Overview of Theory, a Review of Practice, fra I.W. Zartman & J. L. Rasmussen, eds., Peacemaking in International Conflict, United States Institute of Peace Press, Washington D.C. 1997, siderne 125-155.
 • Jacob Roepstorff og Britta Kyvsgaard: Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Justitsministeriets forskningsenhed, København Marts 2005, kapitel 4, 7, 12 og 13. Downloades fra
  http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=73242
 • Janet Kelly Moen et al., Identifying Opportunities for Empowerment and Recognition in Mediation, i Joseph P.  Folger and Robert A. Baruch Bush, eds., Designing Mediation, The Institute for the Study of Conflict Transformation, New York 2001, siderne 112 – 133.
 • Jeff Z. Rubin og Frank E. A. Sander, When should we use agents? Direct versus Representative Negotiations, i Roy Lewicki et. al., eds., Negotiation: Readings, Exercises, and Cases, fourth edition, McGraw-Hill, Boston 2003.
 • Jens Kristiansen, Conciliation, mediation and arbitration in Denmark, i Fernando Valdés Dal-Ré (dir.), Labour Conciliation, mediation and arbitration in european union countries, Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales, Colección Y Estudios, Núm. 53, 2003, s. 103-20.
 • Jens Kristiansen: Den kollektive arbejdsret, DJØF, 2004, kap. 19
 • John Winslade and Gerald Monk, Narrative Mediation, Jossey-Bass, San Francisco 2000, siderne 31 – 56.
 • Judith Winther, Martin Buber, Anis 2003, s. 96 – 139.
 • Jørgen Dalberg-Larsen og Jens Evald: Rettens ansigter, Djøf-Forlaget, København 2002.
 • Jørgen Dalberg-Larsen, “Demokrati og planlægning set i lyset af nogle generelle udviklingstendenser”, i: Helle Anker m.fl.: Bæredygtig arealanvendelse. Djøf-Forlaget, København 2001, siderne 107-28 + 198-99.
 • Jørgen Dalberg-Larsen, Forestillinger om retten og dens samfundsmæssige relationer, Slagmark, Tidsskrift for idéhistorie, nr. 30, Modtryk 2000/01.
 • K. E. Løgstrup, Den etiske fordring, 2. udg., 9. opl., Gyldendal, København 1991, siderne 17 – 39.
 • K. E. Løgstrup, Etiske begreber og problemer, fra Gustav Wingren, red., Etik och kristen tro, Lund 1971, siderne 207 – 236.
 • K. N. Cissna & R. Anderson, Communication and the Ground of Dialogue, i R. Anderson, K. N. Cissna & R. C. Arnett, eds., The Reach of Dialogue: Confirmation, Voice, and Community, Hampton Press. Cresskill, NJ 1994, siderne 9-30.
 • Karin Aggestsam, Quasi-Informal Mediation in the Oslo Channal: Larsen and Holst as Individual Mediators, i Jacob Bercovitch, ed., Studies in International Mediation: Essays in Honor of Jeffry Z. Rubin, Palgrave 2002, siderne 55-79.
 • Karl Marx, Kapitalen, 1. bind, 1. bog, Rhodos 1970.
 • Kimberlee K. Kovach and Lela P. Love, Mapping Mediation: The Risks of Riskin’s Grid, Harvard Negotiation Law Review, Vol 3, Spring 1998.
 • Kirsten Hastrup, ‘Representing the Common Good: The limits of legal language’, i Richard A. Wilson and Jon P. Mitchell, red. Human Rights in Global Perspective. Anthropological studies of rights, claims and entitlements, London 2003: Routledge.
 • Kirsten Hastrup: ‘Sproget: den praktiske forståelse’, i Kirsten Hastrup, red. Ind i Verden. En grundbog i antropologisk metode, København 2003: Hans Reitzels Forlag.
  Kirsten Hastrup: ‘Toleration: Making Room for Difference’, i Kirsten Hastrup og George Ulrich, red. Discrimination and Toleration. New Perspectives, The Hague 2002: Martinus Nijhoff Publishers.
 • Kristiansen, S. & Krogstrup H. K (2002). Deltagende observation. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Kruuse, E. (1989). Historisk tilbageblik på brug af kvantitative og kvalitative metoder. I: Kruuse, E. Kvalitative forskningsmetoder – i psykologi og beslægtede fag, s. 22-27. Kbh.: Dansk psykologisk Forlag.
 • Kruuse, E. (1989). Hvad er kvalitative metoder? I: Kruuse, E. Kvalitative forskningsmetoder – i psykologi og beslægtede fag, s.14-21. Kbh.: Dansk psykologisk Forlag.
 • Kvale, S. (1997). InterView. København: Hans Reitzels Forlag.
 • L. Putnam, Shifting Metaphors of Organizational Communication, i P. Salem, ed., Organizational Communication and Change, Hampton Press, Cresskill, NJ 1999, siderne 45–65.
 • Lars Fr. H. Svendsen, Ondskabens Filosofi, Klim 2002, siderne 57-64.
 • Leonard Greenhalgh og Roderick W. Gilkey, Our Game, Your Rules: Developing Effective Negotiating Approaches, i Roy Lewicki et. al., eds., Negotiation: Readings, Exercises, and Cases, third edition, McGraw-Hill, Boston 1999.
 • Leonard L. Riskin, Understanding Mediators’ Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed, Harvard Negotiation Law Review, Vol 1, Spring 1996.
 • Lin Adrian. Konflikløsning ved mediation. Encore 2001. ISBN 87-91061-01-6
 • Linda Babcock og Sara Laschever, Women don´t ask: Negotiation and the Gender Divide, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2003.
 • Linda Hoyle, Clash of the Titans – conflict resolution using a contextualised mediation process, i C. Huffington, D. Armstrong, W. Halton, L. Hoyle & J. Pooley, eds., Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations, Karnac, London 2004, siderne 191-204.
 • Lotte Christy. Grib konflikten – om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Det Kriminalpræventive Råd. ISBN 87-88789-49-7
 • Lukasevangeliet kap. 10, vers 25 – 37.
 • M. Kristiansen & J. Bloch-Poulsen, Dialog og dialogiske kompetencer – en ny form for magt, i H. Alrø & M. Kristiansen, red., Dialog og magt i organisationer, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg 2004, siderne 11-34.
 • M. Kristiansen & J. Bloch-Poulsen, Self-referentiality as a power mechanism – towards dialogic action research, Action Research, 2(4), 2004, siderne 371-388.
 • Mackie, K; Miles, D; Marsh, W; Allen, T, The ADR Practice Guide : Commercial Dispute Resolution, Butterworths, London 2000, pp 123 – 152.
 • Margaret A. Neale og Max H. Mazerman, Negotiating rationally, The Free Press, New York 1993.
 • Margaret A. Neale og Max H. Mazerman, Negotiating rationally: The Power and Impact of the Negotiator’s Frame, i Roy Lewicki et. al., eds., Negotiation: Readings, Exercises, and Cases, fourth edition, McGraw-Hill, Boston 2003.
 • Marieke Kleiboer, The Multiple Realities of International Mediation, Rienner, Boulder 1998, siderne 39-83.
 • Marion Thorning. Lær at løse konflikter. Frydenlund 2001. ISBN 9788778870919
 • Max Weber: Rationell och irrationell rättskipning i V. Aubert, red.: Lag, samhälle, individ, 1972, side 141-149.
 • Morton Deutsch and Peter T. Coleman, eds.: The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2000.
 • Neil Rackham, The Behaviour of Successful Negotiators, i Roy Lewicki et. al., eds., Negotiation: Readings, Exercises, and Cases, fourth edition, McGraw-Hill, Boston 2003.
 • Nils Christie, Konflikt som eiendom, TfR 1977, siderne 113-132.
 • Pedersen, K. (2003). Problemstilling og problemformulering. In: Olsen, B. P. & Pedersen, K. Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
 • Pedersen, K. (2003). Videnskabsteori i projektarbejde og – rapport. I: Olsen, B. P. & Pedersen, K. Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog, s. 137-163. Kbh.: Roskilde Universitetsforlag.
 • Peter Wallensteen, Från krig till fred – Om konfliktlösning i det globala systemet, Almquist & Wiksell, Stockholm 1994.
 • Peter Wallensteen, Från krig till fred – Om konfliktlösning i det globala systemet, Almquist & Wiksell, Stockholm 1994.
 • Raymond A. Friedman, Front Stage, Backstage, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Robert A. B. Bush og Joseph P. Folger: The Promise of Mediation, 2. udgave, kap. 1,2,3,6 & 7.
 • Eileen Carroll & Karl Mackie, International Mediation – the art of business diplomacy, Kluwer, 2000, pp 27 – 91; 103 – 113; 155 – 180.
 • Robert H. Mnookin, Why Negotiations Fail: An Exploration of Barriers to the Resolution of Conflict, The Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. 8, no. 2, 1993, siderne 235-249.
 • Roger Fisher og William Ury, Få ja når du forhandler, Borgen, København 2000.
 • Ross A. Lazar, Experiencing, understanding, and dealing with intergroup and institutional conflict, i .L.J. Gould, L. F. Stapley & M. Stein, eds., Experiental Learning in Organizations. Applications of The Tavistock Group Relations Approach, Karnac, London 2004, siderne 137-172.
 • S. Deetz, Conceptual Foundations, i F. M. Jablin & L. L. Putnam, eds., The New Handbook of Organizational Organization, Sage, Thousand Oaks 2001, siderne 3-46.
 • Steen Visholm, Intergruppedynamik, i Torben Heinskou og Steen Visholm, red., Psykodynamisk organisationspsykologi: På arbejde under overfladen, Hans Reitzels Forlag, Københavns 2004, siderne 127-158.
 • Steen Visholm, Modstand mod forandring – psykodynamiske perspektiver, i Torben Heinskou og Steen Visholm, red., Psykodynamisk organisationspsykologi: På arbejde under overfladen, Hans Reitzels Forlag, Københavns 2004, siderne 174-201.
 • Steen Visholm, Organisationspsykologi og psykodynamisk systemteori, i Torben Heinskou og Steen Visholm, red., Psykodynamisk organisationspsykologi:På arbejde under overfladen, Hans Reitzels Forlag, Københavns 2004, siderne 23-48.
 • The European Union and the Cyprus conflict: Modern conflict, postmodern union, Manchester University Press, Manchester 2002.
 • Thomas Diez, Introduction: Cyprus and the EU as a political and theoretical problem, og Last exit to paradise? The EU, the Cyprus conflict and the problematic ‘catalytic effect,  i Thomas Diez, ed., E. Eisenberg & H. L. Goodall, Organizational Communication – Balancing Creativity and Constraint, St. Martin´s Press, N.Y. 1997, siderne 19-51.
 • Trond Lexau. Konflikter i byggevirksomhed – Minefelt uten sikring. ISBN 82-300-0077-8
 • Veena Das: ‘Violence and the work of time’, i Anthony Cohen, red. Signifying Identities. Anthropological perspectives on boundaries and contested values, London 2000: Routledge (s. 59-73).
 • Vibeke Vindeløv, Forsoning – som alternativ til judiciel konfliktbehandling, Retfærd nr. 93, 24. årgang 2001.
 • Vibeke Vindeløv, Retssikkerhed og konfliktløsning i civile sager, Juristen nr. 9/10, 1992, siderne 397-404.
 • Vibeke Vindeløv. Konfliktmægling. Jurist- og økonomforbundets forlag 2004. ISBN 87-574-1037-2
 • W. N. Isaacs, Taking Flight: Dialogue, Collective Thinking and Organizational Learning, Organizational Dynamics 1993.
 • Øystein Gjelsvik, Konflikt, megling og legitimitet – en sosiologisk undersøkelse av rettsmegling som alternativ domstolsbehandling i sivile tvister, Hovedfagsopgave, høst 2000, Universitetet i Oslo (ikke publiseret), Kap 1 og 6. (13s.)