Konfliktmægling som alternativ i Statsforvaltningen

af Leise Døllner

Afhandlingen ønskede at undersøge i hvilke situationer og med hvilke motiver mæglere i statsforvaltningen henholdsvis forlader og fastholder en faciliterende (ikke-evaluerende) rolle som mægler. Afhandlingen er baseret på få observationer af mæglinger og på interviews med mæglere i foråret 2007. Materialet er analyseret på baggrund af værdierne bag den danske model (Vibeke Vindeløv) og på baggrund af teorier om rolle-dannelse.

Undersøgelsen indikerer, at mæglerne måske er mere udfordret af at skabe en faciliterende proces, der hjælper parterne til en dialog, end af at afholde sig fra en direkte evaluerende rolle. Undersøgelsen peger således på vigtigheden af fortsat træning, supervision og refleksion – således at tilbuddet om mægling fastholdes som et alternativ til det traditionelle konfliktløsningsparadigme. Afhandlingen er ikke offentlig tilgængelig.