Etiske regler

Medlemmer af NM arbejder ud fra det vedtægtsmæssige grundlag for foreningen NM, der omfatter de formelle krav til uddannelse og faglig baggrund samt de interkollegiale relationer. Foreningens medlemmer er underlagt en række etiske regler i deres arbejde.

Etiske retningslinier for medlemmer af NM:
Medlemmer af NM arbejder ud fra det vedtægtsmæssige grundlag for foreningen NM.

Herudover arbejder medlemmerne under iagttagelse af nærværende etiske regelsæt:

1. Definitioner og forudsætninger
I det efterfølgende foretages der ikke nogen formel skillelinie mellem termerne mægling og mediation. Der anvendes betegnelserne mediation og mediator.

Mediation er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. Tredjepersonen træffer ingen afgørelse i sagen.

Grundlaget for mediators arbejde bygger på nogle grundforudsætninger, som vil blive uddybet i de følgende punkter.

2. Mediator
Mediators rolle er at lede processen uden at tage stilling til konflikten og uden at tage parti for parterne. Mediator støtter parterne i at udvikle og undersøge egne løsningsforslag.
Når en person stiller sig til rådighed som mediator, handler vedkommende som sådan og ikke i egenskab af den profession, som vedkommende i øvrigt måtte have.

3. Frivillighed
Parternes deltagelse i mediation er frivillig, og de kan på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet trække sig ud af processen.

Hvis parterne, som led i en aftale eller i forlængelse af et mediationsforløb, har aftalt, at eventuelle fremtidige konflikter skal søges løst ved mediation, udvider eller begrænser dette ikke parternes ret til at trække sig ud af processen på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet.

4. Tavshedspligt
Mediator har tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger han/hun før, under eller i forbindelse med mediationsforløbet måtte komme i besiddelse af, herunder at mediationen finder eller har fundet sted.

Såfremt mediator holder møder med parterne hver for sig, skal mediator aftale med parterne, om det, i de separate møder passerede, er fortroligt eller ej. Herudover gælder national rets almindelige regler om tavshedspligt, underretningspligt og vidnepligt.

Mediator vil i umiddelbar forlængelse af processen tilintetgøre alt modtaget materiale samt notater og andre former for registreringer.

5. Uafhængighed og neutralitet
Mediator skal optræde neutralt og uafhængigt – både i forhold til parterne og i forhold til sagen. Det betyder, at mediator ikke må fremme egne ideer til løsning og ikke må have en personlig eller anden interesse i sagens udfald.

Mediator skal over for parterne oplyse om forhold, der i parternes øjne vil kunne påvirke mediators neutralitet, også selv om mediator ikke selv mener, at neutraliteten er påvirket. Sagens parter skal være bekendt med, hvorledes mediator er kommet ind i sagen og bekendt med mediators organisatoriske eller arbejdsmæssige tilhørsforhold.

Hvis mediator undervejs i processen ikke længere kan optræde neutralt, skal han/hun oplyse parterne herom og trække sig ud af sagen. Såfremt parterne ønsker det, hjælper mediator parterne med at finde en anden mediator.

Efter mediationens afslutning må mediator ikke påtage sig individuel rådgivning af en part i et anliggende forbundet med den i mediationen behandlede konflikt.

6. Upartiskhed
Mediator skal til hver en tid optræde upartisk over for parterne og behandle parterne ligeværdigt og med samme respekt gennem hele mediationsprocessen.

7. Kompetence
Mediator er forpligtet til at holde sin mediationsfaglige kompetence ajour ved deltagelse i de af NM afholdte træningsseminarer, løbende erfaringsudveksling- og opbygning, og/ eller ved deltagelse i andre lignende kompetenceskabende forløb.

Mediator opsøger supervision efter behov.

Mediator er forpligtet til at henvise til en anden mediator, hvis han/hun ikke mener sig kvalificeret til at varetage opgaven.

8. Honorering
Forud for mediationen aftales honoreringen af mediator og anden omkostningsdækning samt fordelingen heraf mellem parterne. Udgangspunktet er, at delingen sker ligeligt mellem parterne.

Sikkerhed for mediators honorar og udgifter stilles af parterne, som udgangspunkt hver med lige store andele af det fastsatte beløb. Sikkerhedens størrelse kan ikke tages som udtryk for størrelsen af de endelige omkostninger ved mediationen.

Mediators honorering kan ikke gøres betinget af forløbets udfald, de økonomiske mål parterne måtte realisere eller andre tilsvarende forhold.

Såfremt mediator modtager honorering fra andre end parterne, skal dette oplyses forud for procesforløbet.

9. Procesforløbet
Parterne indgår forud for mediationen en fast aftale med mediator, der beskriver mediation, mediators forslag til proces, honorering og betingelser i øvrigt. For parter under 18 år kræves forældremyndighedsindehavers samtykke til deltagelse, med mindre der på et givet område findes andre særlige regler herom.

Mediator skal søge at sikre sig, at parterne forstår og accepterer indholdet i aftalen forinden processen påbegyndes.

Mediator kan altid afbryde mediationen og skal, hvis:

  • en af parterne ønsker det
  • mediator skønner, at en af parterne er ude af stand til at deltage meningsfuldt eller ude af stand til at varetage egne interesser
  • der er en magtubalance mellem parterne, der påvirker mediationen negativt og ikke kan afhjælpes
  • det skønnes, at mediationen ikke er formålstjenlig
  • parterne vil indgå en aftale, som mediator skønner, er kriminel, går ud over en tredjepart eller på en helt uacceptabel måde tilgodeser en af parterne
  • konflikten viser sig at være uegnet for mediation eller
  • mediator skønner, at det af andre vægtige grunde er uhensigtsmæssigt at fortsætte mediationen

Mediator skal så vidt muligt over for parterne tilkendegive, hvorfor mediationen standses.

10. Aftalen
Parterne afgør, om mediationen skal afsluttes med en aftale. Denne kan være skriftlig eller mundtlig. Såfremt parterne ønsker det, skriver mediator aftalen ned, men dette kan også overlades til parterne selv eller andre.
Mediator skal sikre sig, at parterne forstår indholdet af den aftale, de indgår.
Accept af en aftale kan gøres betinget af én parts ønske om godkendelse af advokat eller anden ekstern rådgiver eller udløbet af en betænkningstid.

11. Konflikter eller klager
Klager over mediator i forbindelse med de etiske regler kan indbringes for bestyrelsen for Nordiske Mediatorer, der i samråd med parterne vil træffe foranstaltninger til klagens behandling og løsning.

Vedtaget på generalforsamling marts 2007