Konflikter i byggevirksomhet. Minefelt uten sikring?

af Trond Lexau

Byggevirksomhet berører store økonomiske interesser og involverer en mengde mennesker. Feltet innebærer generelt en høy risiko for det uventede. Selv om man ved kontrakter søker å unngå det, kan konflikter sjelden unngås.

Relasjoner spiller en stor rolle innen byggevirksomhet. Firmaer og personer krysser hverandres grenser til stadighet, de innehar forskjellige roller i de forskjellige byggeprosesser, og de er i virkeligheten svært ofte hverandres kunder. Dessuten er feltet preget av gjensidig avhengighet; alle parter må samarbeide for å kunne gjennomføre prosjektet på en vellykket måte.

Ofte hører man at det er store interessemotsetninger i dette feltet. En undersøkelse av de ulike interesser viser imidlertid at interessene i høy grad er felles. Når man undersøker partenes interesser og behov ser man at det også er gode muligheter for alternativ konflikthåndtering også i de tilfeller hvor interessene står mot hverandre.

Gitt at det er mange felles interesser, og at relasjoner spiller en viktig rolle; hvordan er partenes interesser og behov ivaretatt gjennom de klassiske konflikthåndteringsredskapene: domstolsprosess og voldgift ? Samme spørmålet blir reist hva gjelder oppmannsavgjørelse som følger av den store norske kontraktsstandarden, og utenrettslige avgjørelsesinstanser.

Disse tilnærminger blir undersøkt innenfor parametrene økonomi, ressursbruk og relasjoner.

Svaret er at de klassiske redskapene ikke fungerer særlig bra på noen av disse parametre. Partenes interesser og behov blir ikke møtt, kostnadene er for høye, ressursbruken for stor, og relasjonene blir skadelidende.

Ved gjennomgåelse av diverse konflikt- dynamikker, viser det seg at mediasjon ( megling) scorer godt på alle de undersøkte parametre. Mediasjon er billigere, medfører mindre ressursbruk hos partene, og tar vare på de viktige relasjonene- på et stadium hvor disse er kritiske og under press.

Konflikter er også regnet som et drawback i forbindelse med internasjonaliseringen av byggeprosesser. I så måte kan mediasjonsverktøyet være med å styrke en slik internasjonalisering, gjennom å bidra til økt trygghet i konfliktperspektivet.