Mediation

Mediation er i bund og grund en proces, der har til formål at fremme dialogen mellem to eller flere parter, der er i konflikt. Mediator er den, der leder og styrer denne proces. Det lyder enkelt – det er det ikke!

Derfor er det vigtigt at vælge en mediator, der har en professionel tilgang og som er uddannet i at forstå egne og andres konfliktmønstre.

Mediatorer fra NM har kendskab til forskellige konfliktmekanismer og problemstillinger.  Til eksempel hvordan mennesker påvirkes af at være i konflikt og hvordan et konfliktforløb med mange aspekter kan komme til udtryk. NMs mediatorer har erfaring med, hvordan det er muligt, selv i komplicerede sager, at hjælpe parter til at selv finde frem til en aftale, der afslutter konflikten. Det er parterne selv, der finder frem til og afgør, hvilke beslutninger, der er tilfredsstillende for dem, i den aktuelle situation.

I et mæglingsmøde kan parterne ved hjælp af en tredje part, en mediator, skabe en proces, som fremmer en forbedring og en afslutning af det hidtidige forløb.

Der foreligger flere forskellige danske definitioner herunder blandt andet en generel definition i Justitsministeriets notat af februar 2003 vedrørende forsøgsordningen med retsmægling, ligesom de forskellige mediatorforeninger hver især har deres egne definitioner.

Der foreligger ingen juridisk definition af mediation på nuværende tidspunkt. Dog skal det tilføjes, at EU´s direktivforslag af 22. oktober 2004 indeholder en meget generel definition. Dette er dog stadig blot et forslag, der – såfremt det bliver vedtaget – først vil træde i kraft den 1. september 2007, og under alle omstændigheder vil Danmark ikke være umiddelbart bundet af dette direktiv.

FN har en meget generel definition af mediation i resolution 57/18 ”Model law on International Commercial Consciliation of the United Nations Commission on International Trade Law” af 19. november 2002 offentliggjort 24. januar 2003.

Når dette er sagt, skal det tilføjes, at samtlige disse definitioner stort set indeholder de samme elementer.

Nedenstående definition på mediation er hentet i Vibeke Vindeløvs bog ”Konfliktmægling”. Vibeke Vindeløv er professor i konfliktmægling ved Københavns universitet.

”En frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. Tredje personen træffer ingen afgørelse i sagen”. (Vibeke Vindeløv, ”Konfliktmægling” Jurist- og økonomforbundets forlag 2004, s.2)

Det er også denne definition, der undervises i på det juridiske fakultet ved Københavns Universitet, både i forbindelse med den juridiske kandidatuddannelse og i forbindelse med masteruddannelsen i konfliktmægling.

Definitionen indeholder alle de vigtige elementer, hvorunder specielt skal fremhæves:

Frivillighed
Mediation er fuldstændig frivillig, og det vil være muligt for både parterne og mediator at forlade mediationen, såfremt de måtte ønske det.

Fortrolighed
Alt, hvad der bliver sagt og udvekslet under mediationen, er fortroligt, hvilket sikrer, at parterne kan tale fuldstændig frit under selve processen.

Upartiske mediatorer
Mediator vil altid sørge for, at ingen af parterne er i tvivl om, at han/hun ikke tager parti for den ene eller den anden part, ligesom mediator heller ikke selv vil have nogen interesse i udfaldet af mediationen, hvilket sikrer, at parterne trygt kan få deres konflikter løst ved mediation.

Struktureret proces
Selve processen, der ledes af mediator, vil af mediator være struktureret på en sådan måde, at parterne får de optimale betingelser for selv at få løst deres fælles konflikt.

Mediator træffer ingen afgørelse, det gør parterne selv
Det understreges således, at mediator er behjælpelig med selve processen. Løsningen ligger hos parterne selv, og at det kan således ikke forventes, at mediator træffer nogen afgørelser.