Formandens velkomst til jubilæumsåret 2014

Velkommen til Jubileumsåret !

Utrolig! 10 år er gått siden pionerene fra det første holdet bestemte at før vi går fra hverandre, skal vi sørge for å forlenge navlestrengen fra studiet ut i de nordiske land, på en varig måte.  Fundamentet ble lagt på hellig grunn, i tårnet på Københavns domkirke. Ved universitetets føtter, midt i byen blant menneskene, men likevel litt høyere. Passende for å få både nærhet og distanse, som riktig er for en mediator. En fin symbolikk.

Dette skal vi ikke bare feire, men vi skal gjøre noe mer med det!

Nordiske mediatorer er et interesse-fellesskap. Begge elementer av dette ordet skal det reflekteres over. Ja, vi har noen viktige felles interesser, opp mot en verden som handler og tenker ganske annerledes, og med ganske annerledes utfall og konsekvenser. Fellesskap, fordi vi ikke kan utrette noe, eller for del del: leve, uten den kraft som virker når mennesker samles om noe, eller omkring noe.

Nordiske Mediatorer driver ikke i underholdningsbransjen og for å passe på at medlemmene har det bra.  Det vi arbeider med berører den enkelte av dere, og forsamlingen vi utgjør. Det er altså oss som er kraftkilden, og jo flere som engasjerer seg, og jo dypere man gjør det, jo større blir kraften. Mitt ønske er noe mer enn bare en feiring og markering. Jeg ønsker at vi skal løfte oss alle i jubileumsåret. Jo mer hver av oss kan løfte oss, jo mer løfter vi selve feltet.

Megling omtales gjerne som alternativ konfliktløsning. Men er det egentlig her det alternative ligger, eller er megling et redskap i en større sammenheng? Meglere er det ikke mange av, og det kan det heller aldri bli. Interesserte enkeltmennesker, milde og snille, ofte konfliktsky, vil nok like oss og støtte oss, men vi kan aldri endre verden med disse ressursene. Advokatmarkedet i Norge har en økonomisk kraft på 12 milliarder kroner pr år. Det sier noe om ubalansen mellom de to paradigmer.

Vi trenger en infrastruktur i vårt felt, noe som skaper flow som kan gjøre det alternative feltet større og tydeligere, slik at andre enn oss lettere kan velge side. Da vil det også skapes behov for mer megling og undervisning. For hva er egentlig det alternative? George W. Bush gir ansikt til noe, som mennesker hele tiden gjør, uansett hvor galt det går. Nelson Mandela gir ansikt det motsatte. I min avis nylig stod det en dobbelside med følgende overskrift: ” Hva er det med Mandela.” Mandela er ikke i seg selv dette som jeg er ute etter, men han er en representasjon av hva jeg er ute etter, en døråpner, og han skaper nettopp en slik infrastruktur. Jeg har satt mine egne ord på disse to forskjellige retningene, og jeg kaller dem for henholdsvis en biologisk og en sosial tilnærming til konflikt. Det er etter min mening dette, i form av den sosiale tilnærmingen, representert ved Mandela, som er den alternative konflikthåndteringen, og ikke selve meglingen. Jeg er mer og mer kommet til at det som regel ikke er menneskene det er noe i veien med, men strategiene de ubevisst velger, strategier som har sin egen logikk. De kunne ha bekjent seg til en annen strategi dersom de så at den ikke virker som de tror, og dersom man se klarere at det handler om to forskjellige strategier og tenkemåter, på et bredere plan enn kun megling.

Hvis vi klarer å bevisstgjøre dette. Kunne vi få folk til å velge retning? Kunne vi få grupper av mennesker til å bekjenne seg til vår retning? Kan vi skape allianser? Hva med den danske kirken, organisasjoner, deler av næringslivet? Det er dette jeg mener med å løfte feltet.

Skal vi klare det må vi vite hva som hindrer oss. Det handler om å komme sammen og være kreative, styrke oss gjennom markedsføringskunnskaper og annen know-how. Know-how har vi kanskje allerede mye av allerede, ute blant medlemmene. Men kunne vi dele med hverandre, og skape ferdigheter på dette området, for stadig flere av oss? Vi i bestyrelsen tenker nå i retning av en energikonferanse i jubileumsåret, med  nettopp dette for øye.  Det kommer vi nærmere tilbake til senere.

Selvfølgelig skal vi gjøre mye annet i jubileumsåret. Vi møter verden på mange plan. Også i år møter vi folket på Folkemøtet på Bornholm. Arbeidet er godt i gang, og vi håper riktig mange av dere vil delta og vise vårt felles ansikt der. Erfaringene derfra skal vi kanske senere bringe med oss til tilsvarende arrangementer i Norge og Sverige.

Og ja, vi skal også feire. Det skjer på efteråret, hvor vi planlegger både folkelig arrangement, kultur, og fest. Det skal bli utrolig spennende, og på tide for å møte gamle kjente fra en livsfase som betyr mye for mange av oss.

Velkommen til å delta med engasjement i jubileumsåret. Nelson Mandela gjør timingen perfekt, og gir oss gratis oppmerksomhet om vår vei til en bedre verden. See you on deck!

Trond