Høstmøte i Norsk Dialog

af Bernt Møst Lien

Norsk Dialog er et forum som skal fremme forståelse for dialogiske metoder, bidra til å utvikle disse metodene og dele denne kompetansen med andre.

Som MMCR med fokus på konflikthåndtering gjennom dialog, faller det naturlig å oppsøke miljøer der dialogisk kommunikasjon står i sentrum. Muligheten for å spre den gode ord om Nordiske Mediatorer skal man jo heller ikke la gå fra seg. Nordiske Mediatorer var derfor representert på høstmøtet til Norsk Dialog i Oslo den 22. oktober 2013.

Møtet, var lagt opp som et foredrags-/presentasjonsmøte, med mulighet for fri dialog i etterkant.

Førstelektor Øystein Nystad fra Universitetet i Nordland snakket først om ulike tilnærminger til dialog, og var innom forutsetninger og betingelser for dialog, som vi kjenner godt fra vårt masterpensum og den meglingsmetodikken vi benytter.

Kafedialog
Nystad gikk så videre til å presentere sine erfaringer med Kafédialog gjennom mer enn 40 dialogmøter i småsamfunn og lokalmiljøer i Nord-Norge. Kafédialog er spesielt egnet for drøfting, evaluering og utvikling av om­råder hvor det er flere berørte parter som representerer ulike interesser. Formålet med en kafédialog kan også være å bevisstgjøre deltakerne omkring egne og andres verdier og virkelighetsoppfatning, uten å ha konkrete handlingsmål. Et bærende prinsipp for dialogen er at deltak­erne respekterer og overholder generelle krav som for eksempel at alle stiller likt og har like muligheter og rettigheter til å delta og bidra med ytringer.

Erfaringene viser, at kafédialog er en arbeidsform, som er egnet til å gi bedre innsikt i og forbedrede ferdigheter til å håndtere de utfordringene, en står overfor i bedrifter, institusjoner og offentlige etater. Den enkelte medarbeiders spesialiserte perspektiv kan i en del sammenhenger bli for snevert til å håndtere de komplekse oppgavene, som skal løses in­nenfor rammer som er satt av profesjoner, økonomi og system. Denne rammen kan i seg selv være hemmende.

”..Når faglig spesialisering går foran generell oversikt, kan det virke hemmende for kreativ problemløsn­ing.”

Dersom noen ønsker å sette seg inn i metodikken for Kafédialog kan dere følge denne lenken: http://www.norskdialog.no/content/download/300/1773/file/Kafédialog_u%20skjærem.pdf

Neste innlegg var ved professor Ove Jakobsen ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøyskolen i Bodø. Han snakket om endring og endringskompetanse ut fra en organisk virkelighetsforståelse. Med utgangspunkt i at all endring bygger på dialog redegjorde han for antroposentriske og økosentriske dialogperspektiver med økt vekt på samarbeid, verdikretsløp, ”bottom-up” løsninger og mangfold av verdier. Innlegget kunne på mange måter oppfattes som et parts-innlegg i en debatt, – et paradoks gitt forumets formål og innleggets tematikk. Dersom noen ønsker å sette seg mer inn i dette emnet, anbefales det å søke på nettet med emneord økologisk økonomi.

Sabona-metoden
Etter en minglepause, der det ble anledning til å dele ut brosjyrer om Nordiske Mediatorer til de ca 50 deltakerne, presenterte Synnøve Faldalen Sabona-metoden. Dette er en konflikthåndteringsmetode utviklet i samarbeid med Johan Galtung. Metodikken består av en verktøypakke for konflikthåndtering og endringsmestring, primært rettet mot skolebarn. Verktøyene er konkrete og intiuitive, og ga god mening for en MMCR-utdannet tilhører.Den som vil lese mer om dette finner det her: http://cisv.no/konflikt/files/2011/02/Sabona-Kortversjon-norsk-sept09.pdf

”Til slutt var det muligheter for frie samtaler. Kjell Ribert, Steinar Ask og undertegnede fra Nordiske Mediatorer benyttet da anledningen til en interessant dialog med vår mesén Truls W. Gedde-Dahl, som ble intervjuet av Kjell Ribert i forrige nyhetsbrev fra foreningen.”

Fra venstre: Steinar Ask, Kjell Ribert og Trygve Gedde Dahl i dialog. Foto: Bernt Møst Lien
Fra venstre: Steinar Ask, Kjell Ribert og Trygve Gedde Dahl i dialog. Foto: Bernt Møst Lien

Truls er en av nestorene innen arbeid med deltagende metoder i Norge, og har særlig arbeidet med å spre kunnskap om hvordan medvirkningsbaserte metoder kan brukes for å fremme lokaldemokrati. Mange av aksjonsforskningsmetodene som Truls har jobbet med inngår som en del kunnskapsgrunnlaget for Appreciative Inquiry og styrkebaserte endringsprosesser. Vi hadde en meget interessant samtale i dialogens ånd, som bidro til økt innsikt, refleksjon og kunnskap.

Alt i alt var det interessant i få innblikk i Norsk Dialog som et forum for dialogisk metode, og vi ser ikke bort i fra at vi fra Nordiske Mediatorers side vil både bidra og trekke veksler på forumet i fremtiden.