Innkalling til ordinær generalforsamling 

I henhold til vedtektenes § 6 innkaller vi med dette til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen avholdes:

Tid: fredag 16.mars 2018 

Sted: Københavns Universitet, Rolighedsvej 98, 1958 Frederiksberg C, København. 

Alle som har vært medlem i minst 6 måneder og har betalt sin kontingent har møte- og stemmerett, dog unntatt interimsmedlemmer. Dem der måtte ha mindre enn 6 måneders medlemskap har anledning til å møte som observatør, uten stemmerett.

Ikke tilstedeværende medlemmer kan gi skriftlig fullmakt til tilstedeværende medlem. Ingen kan ha mer enn to fullmakter.

Dem der måtte ha emner som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må melde dette til bestyrelsen innen 14.februar 2018. 

 1. Foreløpig saksliste, jfr. vedtektenes § 6, er som følger:
 2. Valg av dirigent, sekretær, 2 protokollundertegnere
 3. godkjennelse av generalforsamlingens lovlighet
 4. godkjennelse av dagsorden
 5. bestyrelsens beretning
 6. bestyrelsens tanker om foreningens fremtidige arbeide
 7. årsregnskap og revisjon
 8. kontingent for 2019
 9. budsjett
 10. eventuelle innkomne forslag
 11. valg

Endelig dagsorden sendes ut før generalforsamlingen avholdes.

Bergen 23. januar 2018.

Nordiske Mediatorer MMCR

For bestyrelsen:

Trond Lexau

Formann