Mæglingsklausuler

v/Trond Lexau

Det finnes mange meglingsklausuler i kontrakter!

Nordiske Mediatorer har nå eksistert i snart 15 år. I løpet av denne tiden er det blitt stadig mer vanlig å bruke tviste- klausul om megling i kontrakter, i stedet for at konflikter avgjøres ved voldgift eller av domstol. Mange av oss har anbefalt slik klausul i de kontrakter vi selv har vært med å utforme. Slike klausuler handler om at man først skal prøve megling, og hvor partene ikke finner megler, eller ikke kan enes om valget, skal man henvende seg til Nordiske Mediatorer.

På efteråret 2018 fikk vi nettopp en slik henvendelse, hvor bestyrelsen måtte peke ut megler. Det er nytt for bestyrelsen, og har påkalt en del refleksjoner. Vi må forvente at det i fremtiden blir flere slike henvendelser. I den konkrete saken måtte bestyrelsen starte med å lage noen, foreløpige, kriterier for slikt valg. Etter forslag fra involverte meglere, vil vi sette saken på dagsorden ved kommende generalforsamling. Derfor litt informasjon omkring hva vi møtte på, og som trenger overveielse.

Det første problemet vi støtte på var at kontraktsklausulen satte en frist på 10 dager for første meglingsmøtet. Dette viste seg å stresse prosessen. Det ble et problem for oss som skulle ta et valg, for dem som skulle melde sin interesse som meglere, og for partene selv. Signalet fra oss er at slike korte frister bør unngås. Videre var klausulen formet slik at NM selv skulle ta valget. Andre klausuler jeg har sett sier at partene selv velger mediator, og at NM foretar valget om partene selv ikke kommer til enighet. Det vil gjøre det enklere for partene, for foreningen, og for medlemmene.

Til tross for den svært vanskelige tidsfristen var det hele 9 mediatorer som stilte seg til disposisjon. Det er vi meget stolte av, og glade, for!  Valget mellom dem opplevde bestyrelsen imidlertid som vanskelig. Vi møtte først spørsmålet om man kunne melde seg inn i foreningen her og nå, eventuelt om det skulle være noe krav om fartstid i foreningen. Alle de interesserte fikk delta i konkurransen. Men vi tok det foreløpige standpunkt at det for ettertiden er aktuelt å stille krav om minimum medlemstid, og deltakelse i foreningens aktiviteter. 

Kriteriene var at det skulle tas hensyn til partenes eventuelle ønske, generell meglingserfaring, meglers dyktighet, erfaring innen det aktuelle området konflikten gjaldt (dersom dette var etterspurt hos partene, eller dersom bestyrelsen fant dette viktig i den konkrete konflinten), og videre om partene hadde noen felles oppfatning om meglers bakgrunn, yrkes- eller utdanningsbakgrunn. Foreningen skulle derpå utnevne den megler man fant best kvalifisert. Hvis kandidater stod likt ved vurderingen, måtte avgjørelsen skje ved loddtrekning.

Den aktuelle avgjørelse ble tatt ved loddtrekning, ved hjelp av utenforstående tredjepart. Bestyrelsen opplevde som nevnt avgjørelsen som vanskelig. Hvorfor? Jo, nettopp fordi det er vanskelig å unngå at man må legge vekt på graden av kjennskap til søkerne. En viss fartstid i foreningen, og deltakelse både i arrangementer og egne innspill i disse, vil da vise seg å være et viktig grunnlag for vurderingen. Når målet er et personvalg som tar hensyn til partene, og til foreningens, og fagfeltets anseelse, og den man finner best kvalifisert, vil det i realiteten være slik. I motsatt fall blir ordningen urettferdig. Det bør ikke være slik at personlig kjennskap blir avgjørende, – så lenge dette kjennskapet bare er personlig, eller lite å bygge på! Forutsetningen er at medlemmene kjenner til denne faktoren, og forventningen om aktiv faglig deltakelse.

Dette er foreløpige tanker, og vi ønsker å konsultere medlemmene på den kommende generalforsamlingen. Bestyrelsen behandlet saken for annen gang ved siste bestyrelsesmøte, men vil gjøre et ytterligere undersøkelsesarbeid gjennom annen forening.

Vi har også under utarbeidelse et evalueringsskjema som vi ber partene fylle ut etter avsluttet megling. Også denne vil bli kommunisert til medlemmene. Vi håper altså på riktig mange henvendelser til foreningen i årene som kommer!