SamXistens?

v/Trond Lexau

Overskriften er i bunn og grunn ikke et svar, men et åpent spørsmål. Som tidligere omtalt i nyhetsbrevet har Nordiske Mediatorer tatt initiativ til et dialogprosjekt, for å intervenere i den negative samfunnsutviklingen vi stadig ser i våre nordiske land, med spenninger mellom innvandrere og de nordiske, mellom de nordiske innbyrdes, og mellom innvandrergrupper seg imellom. Vi har gitt prosjektet navnet SamXistens, for å peke på det ukjente elementet, og samtidig bringe tankene mot det krysset hvor mennesker møter hverandre.

Vår faggruppe, bestående av Vibeke Vindeløv, Leise Døllner, Kjell Ribert, Judith Lansade, og meg selv, arbeidet intensivt med de faglige rammer en uke i april. «SamXistens – et program om forskjellighet» er produktet som vokste ut av vår felles arbeidsprosess. Det blir en fem dagers prosess for en pilotgruppe på tyve personer, som vil møtes på Jonatunet i Hardangerfjorden i mai 2019. Prosjektet er et samarbeid med Hardangerakademiet, nordisk senter for fred, utvikling og miljø. Vår arbeidsgruppe hadde sin andre samling i august.

Sammen med Hardangerakademiet er det i mai, juni og august gjort et stort arbeid for å reise penger til piloten, og til en første fortsettelsesfase deretter. Arbeidet bærer frukter, og vi er nå rimelig sikre på at våre søknader gir uttelling. Det vet vi i november. Vi er nå såpass integrert med både private og kommunale finansieringskilder, at sjansene er gode for finansiering av ytterligere en fortsettelsesfase, vel å merke dersom piloten gir grunnlag for dette.

I disse dager møter vår faggruppe en rekke personer fra Hardangerakademiet, for å bli kjent med hverandre, og for å diskutere, og implementere, våre tanker om prosessen. Det skjer 13. september i Bergen. 

Parallelt arbeider vi med å kontakte og motivere de personer som skal gå inn i 20-personers dialoggruppen. Det har vist seg å være nødvendig med dypere kontakt for å få tilslutning fra de berørte spenningsfelt, noe prosessen uansett vil tjene på.

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon senere.