Børns oplevelser med konflikter i skolen

af Hanne Holm

Opgaven belyser og besvarer følgende problemformulering: Hvordan oplever børn konflikter og specielt voksnes rolle i konfliktløsning? Kan den danske mæglingsmodel og dens konfliktsyn give mening til børnenes oplevelser og opfylde nogle af deres ønsker til konfliktløsning?

Jeg nåede frem til følgende konklusion: Jeg konkluderer, at den danske mæglingsmodel kan opfylde nogle af børnenes ønsker til konfliktløsning. Undersøgelsen (interview med børn i en 5. klasse) viser, at en stor gruppe børn oplever, at de ikke bliver behandlet som ligeværdige af de voksne. Børnene har et stort ønske om, at blive hørt, blive taget alvorligt og få indflydelse. I undersøgelsen viser børnene, at de har en kapacitet, som ikke bruges på nuværende tidspunkt.

Målet med min opgave er også: At få børneperspektivet med ind i diskussionerne i skolen. Ud fra den viden jeg har fået via min empiri og de teorier, jeg har medtaget i denne opgave, mener jeg, der er nogle punkter, som skal have en særlig opmærksomhed, når man diskuterer eller indfører mægling i skoler.

En afklaring af de voksnes værdigrundlag både i forhold til, hvordan de løser konflikter og hvilket børnesyn, de møder børnene med i praksis, – de voksne er kulturbærere og identifikationsfigurer!

Den anden vigtige del af diskussionen på skolerne kunne være: Hvordan organiseres indførelsen af mægling, så de voksne stadig påtager sig den del af definitionsmagten, som beskrives ved: ”At voksne skal tænke på børn som ligeværdige, men ikke som jævnbyrdige” (Kragh-Müller s. 88 i Ritchie, ”Relationer i psykologien”). Dette for at sikre: – at børn der uddannes som elevmæglere, ikke kommer til at stå med ansvaret for en konflikt, som er for kompleks til, at et barn kan overskue og tage ansvaret for mæglingsprocessen. – at hver konflikt vurderes i forhold til, – om mægling er det rette konfliktløsningsværktøj.

Det sidste diskussionspunkt kunne være, hvem der kan fungere som mægler, når der er konflikter mellem en voksen og et barn i skolen? Hvordan sikres det, at begge parter bliver behandlet som ligeværdige? Hvem kan være neutral og upartisk i en sådan konflikt?